Bestemmingsplan crematorium vastgesteld door college van B en W - Crematorium.eu News about crematoria in Europe - www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium

Go to content

Bestemmingsplan crematorium vastgesteld door college van B en W

www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium
Published by in Dutch / Nederlands ·

Op 21 juni heeft het college van B en W besloten om het bestemmingsplan ‘Uitvaartcentrum met crematorium Schipleidelaan' vast te stellen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de huidige begraafplaats aan de Schipleidelaan en de geplande uitbreiding. Het plan maakt de bouw mogelijk van een crematiegebouw achter de Calvarieberg, de uitbreiding van de begraafplaats en het rouwcentrum en de aanleg van parkeervoorzieningen. De 14 zienswijzen die zijn ingediend bij de gemeente worden niet overgenomen. Volgende stap is de behandeling van het bestemmingsplan tijdens het Politiek Forum van 4 juli aanstaande.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 9 februari tot en met 22 maart 2011 ter inzage gelegen bij de publieksbalie van het stadhuis. Tijdens deze periode was iedereen in de gelegenheid schriftelijk of mondeling een zogenoemde zienswijze in te dienen. Van deze mogelijkheid hebben 14 partijen gebruik gemaakt. De zienswijzen die zijn ingediend richten zich voornamelijk op drie onderwerpen: de locatie, de verkeersafwikkeling en de inpassing in de omgeving.

Locatie
De bezwaren die men heeft tegen de locatie van het uitvaartcentrum met crematorium, zijn ongegrond verklaard omdat de locatie Schipleidelaan volgens het college de beste locatie in Oldenzaal is voor de realisering van een crematorium. Door de combinatie van de bestaande begraafplaats met de nieuwe voorzieningen wordt de ruimte efficiënt benut. Het standpunt van de gemeente hierin wordt bevestigd door de provincie Overijssel die in de Omgevingsvisie Overijssel 2009 stelt dat ‘inbreiding voor uitbreiding' gaat. Dit betekent dat de mogelijkheden binnen stedelijke gebieden moeten worden benut, voordat groene omgeving hiervoor mag worden gebruikt.  
Verkeersafwikkeling
De verkeersafwikkeling is onderzocht door advies- en ingenieursbureau Oranjewoud en beschreven in het eindrapport ‘Verkeersafwikkeling crematorium Schipleidelaan te Oldenzaal'. Een aantal aanbevelingen dat de onderzoekers doen in het rapport is overgenomen door het college, waaronder de aanleg van een verbeterde oversteek ter plaatse van de Binnenweg en de aanleg van snelheidsremmende maatregelen bij de in-/uitrit van de nieuwe parkeerplaats. Ook wordt langs de Schipleidelaan een vrijliggend fietspad aangelegd; dit verbetert de verkeersveiligheid nog verder. De zienswijzen die zijn ingediend hebben op dit punt geen aanvullende aanpassingen opgeleverd.  

Tot slot is het college van mening dat het nieuwe uitvaartcentrum landschappelijk goed wordt ingepast en geen afbreuk zal doen aan de omgeving.
No comments

Add to Google
crematorium.eu on Facebook
Back to content